Menu

Privacy & algemene voorwaarden

Op deze webpagina vind je alles wat betreft de betalingsvoorwaarden, dossiervorming, behandeling, wet bescherming persoonsgegevens, melding huiselijk geweld en annulering.Algemene voorwaarden en privacy reglement.

Anne-Marie Hamming hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij heeft zich te houden aan de de wettelijk geldende geheimhoudingsplicht en de beroepscodes van de:

  • Vaktherapeuten (www.vaktherapie.nl). Lees hier meer over de beroepscode vaktherapeutische beroepen.
  • Psycho-sociale therapeuten, lees hier meer over de beroepscode van de NVPA en lees hier meer over de beroepscode van de RBCZ.
  • LVSC supervisoren, lees hier meer over de geldende eisen om opgenomen te worden in dit register. (www.lvsc.eu).

Meldcode Huiselijk Geweld

Mocht zich dit voordoen dan gebruikt zij deze afwegingskader tool: https://afwegingskadermeldcode.nl

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om vanaf 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl


Incidenten meldingsplicht

Wij hebben een meldplicht als er een incident plaatsvindt. Lees hier meer over deze meldplicht.